Avbryta studier för elev med anledning av inaktivitet - Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl. Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 7 kap. 1§.

Att utebli innebär att inte komma till lektioner på plats eller att inte visa att man är aktiv i det nätbaserade klassrummet genom att genomföra uppgifter och vara i kontakt med läraren, det vill säga eleven ska vara (helt) frånvarande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa