Avbryta studier för elev med anledning av inaktivitet - Vuxenutbildningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

SFS nr 2011:1108 7 kap 1§

Att utebli innebär att inte komma till lektioner på plats eller att inte visa att man är aktiv i det nätbaserade klassrummet genom att genomföra uppgifter och vara i kontakt med läraren, dvs eleven ska vara (helt) frånvarande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa